QML之TabView动态添加Tab页面

"Create Tab Page By Dynamic"

Posted by Tobyyi on July 1, 2017

QtQuick基础知识 加油吧 骚年

分享的起因

 • csdn看到有人问如何动态创建tab页面,而且能够获取当前tab页面的内容,或者说如何调用页面的方法,我们看代码吧。

 • Tab页面的qml代码(Mytab.qml)


import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 1.1
import QtQuick.Layouts 1.1
Rectangle{
  id:tab
  width:400
  height:parent.width
  Flickable {
     id: flick
     width: 300; height: 200;
     anchors.centerIn: parent
     contentWidth: edit.paintedWidth
     contentHeight: edit.paintedHeight
     clip: true
     function ensureVisible(r)
     {
       if (contentX >= r.x)
         contentX = r.x;
       else if (contentX+width <= r.x+r.width)
         contentX = r.x+r.width-width;
       if (contentY >= r.y)
         contentY = r.y;
       else if (contentY+height <= r.y+r.height)
         contentY = r.y+r.height-height;
     }
     TextEdit {
       id: edit
       width: flick.width
       height: flick.height
       focus: true
       wrapMode: TextEdit.Wrap
       onCursorRectangleChanged: flick.ensureVisible(cursorRectangle)
     }
   }
  function returnTxt(){
    return edit.text;
  }
  function setTxt(str){
    edit.text = str+"页面";
  }
}
 • 主页面(tabview.qml)

 import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 1.1
import QtQuick.Layouts 1.0
Rectangle {
  width: 400
  height: 462
  Row{
    id:col
    width: parent.width
    height: 50
    Button{
      id:addTab
      width:col.width/2
      height:50
      text: "添加页面"
      onClicked:{
        tabview.loadTab();
      }
    }
    Button{
      id:getInfo
      width:col.width/4
      height:50
      text:"获取当前页面内容"
      onClicked:{
        input.text = getCurrentTxt(tabview.currentIndex);
      }
    }
    TextInput{
      id:input
      width:col.width/4
      height:50
      text:"当前页面内容...."
      clip:true
      wrapMode: TextInput.WrapAnywhere
    }
  }
  TabView{
    id:tabview
    visible: true
    anchors.left: parent.left
    anchors.right: parent.right
    anchors.top: col.bottom
    anchors.bottom: parent.bottom
    Component{
      id:viewComp
      Mytab{
        anchors.fill:parent
        color:"black"
      }
    }
    function loadTab(){
      var c_tab=currentIndex;
      var t=tabview.addTab(count,viewComp)
      currentIndex=count-1;
      t.item.color=Qt.rgba(Math.random(),Math.random(),Math.random(),1.0)
      setCurrentTxt(tabview.currentIndex,count-1);
      tabview.currentIndex = count-1;
    }
  }
  function setCurrentTxt(index,txt){
    var obj = tabview.getTab(index);
    if(obj){
      var item = obj.item;
      if(item){
         item.setTxt(txt);
      }
    }
  }
  function getCurrentTxt(index){
    var obj = tabview.getTab(index);
    if(obj){
      var item = obj.item;
      if(item){
        return item.returnTxt();
      }
    }
    return "error";
  }
}

 • 以上代码即可实现动态添加,而且获取tab页面的任何信息,继续开发你的app

憧憬

 • 实现国内针对QtQuick和Qt最新信息的更新和传播
 • 扩大QtQuick和Qt在移动开发领域的知名度
 • 兼容各个主流平台的开发
 • 为自身的App打下基石

贡献

注意事项

 • 目前支持Qt5.x以上版本
 • 有任何Qt相关的问题可以到QtQuick博客进行提问或者加入网站底部的QQ群
 • 例子中涉及到图片资源,请自行提供(涉及到图片版权问题)